Gaelic Psalm 8

Submitted by Cailean on Fri, 12/09/2016 - 19:37

1 IEHOBHAH Dhia, cia mòr tha t’ainm
air feadh gach uile thìr!
Do ghlòir do shocraich thu os ceann
nam flaitheas is nan speur.
2 A beul nannaoidh’s nan ciochran maoth’
bhrigh t’eascair dh’orduich neart,
An nàmhaid chum gu coisgeadh tu,
‘s an dioghaltach mi-cheart.

3 Do speuran tràth thug mi fa’near,
obair do mheura fèin;
A’ ghealàch is na reulta glan’,
a dh’orduich thu le chèil’:
4 Duine ciod e, gu’n cuimhnichteadh ?
no ‘mhac gu’m fiosraicht’ leat ?
5 Do’n inbhe, ‘s beag a chum thu uaith’,
air ‘n d’fhuair ua h-aingil ceart ;

Oir chuir thu coron àluinn air,
le maise ‘s glòir thar chàch.
6 Air oibribh ì’òs do làmh thug thu
dha uachdranachd air fad.
Gach dùile chuir fo ‘chosaibh dha,
a chruthaich thusa riamh:
7 Caoraich, is buar, ‘s gach ainmhidh fòs,
tha ‘g imeachd air an t-sliabh.

8 An eunlaith tha ‘a an athar shuas,
an t-iasg a ta ‘s a’ chuan,
‘S na shiubhlas fbs air slighe tuinn,
sin thug thu dha gu buan,
9 A Dhia, ar Tighearn is ar Dia,
t’ainm-sa cia h-uasal e!
Air feadh gach talmliaìnn agus tir
is mòr e sud, a Dhè.

Commentary

To the chief musician upon Hagittith. A song of David.
David, reflecting upon God’s fatherly beneficence towards mankind, is not content with simply giving thanks for it, but is enraptured by the contemplation of it. (Iain Calvin)