Gaelic Psalm 7

Submitted by Cailean on Fri, 12/09/2016 - 19:32

1 O DHIA, mo Thighearn, earbam riut:
orm furtaich agus fòir,
Is saor mi fòs o shàruchadh
mo nàimh tha orm an tòir.
2 Air eagal, mar ni leòmhan treun,
gu’n reubar m’anam leis:
A’ deanamh liodairt air gu nùn,
gun neach ga m’ fhuasgladh as.

3 Iehobhah Dhè, ma rinn mi so;
ma tha lochd air mo làimh :
4 Ma dh’loc mi olc do’n fheaf a bha
an sìochant dhomh, ‘s an dàimh ;
(Ni h-amhluidh sin, ach rinn mi’n ti
a thèasairginn gu blàth,
A bha gun aobhar is gun chùis
‘n a nàmhaid dhomh gach là.)

5 Leanadh an nàmhaid m’anam fèin,
glacadh se e, ‘s gu làr
Saltradh mo bheatha, leagadh fòs
m’urram ‘s an dus le tàir,
6 Eirich, a’t'fheirg, tog suas thu fèin
ì’a chorruich m’ eascair thrèin
Is chum na breth a dh’orduich thu
mosgail fa’m chùis, a Dhè.

7 Mar sin ni coimhthional an t-sluaigh
do chuairteachadh gun tàmh;
Is uime sin fa’n cùis, a Dhè,
pill fèin gu ionad àrd.
8 Breth air an t-sluagh gu lèìr bheir Dia:
rèir m’ionracais dean breth,
A rèir mo neòchiont fèin, a Dhè,
gu teann cuir as mo leth.

9 O thigeadh crioch air olc nan daoi,
ach daingnich daoine còir’:
‘S fear-sgrudaidh cridh’, is rannsaich airn,
Dia cothromach na glòir’.
10 ‘S e Dia mo sgiath, ‘se dh’fhurtaicheas
air luchd a’ chridhe cheirt.
11 Breithèamh luchd-còrach Dia, gach là
am feirg ri luchd droch-bheirt.

12 Ma ‘s e ‘s nach pill an daoi air ais,
a chlaidheamh lìonihaidh Dia ;
Air lagh a bhogha chuir gu teann,
gu caitheamh ullamh dian.
13 Fior-acfuin agus innil bàis
sin dheasaich e dha fèin;
‘S a shaighde guineach leig e mach
an aghaidh luchd dhroch bheus.

14 Mar mhnaoi ri saoth’r is amhluidh sin,
an daoi ri olc a ta;
Feuch aimhleas ghabh mar thorachas,
breug rugadh leis gun stà.
15 Chladhaich e slochd, is threachail e,
is thuit ‘s a’ chlais a rinn:
16 Tliig ‘aimhleas air a chloigionn fèin,
is ‘fhòirneart air a cheann.

17 A rèir a cheartais molaidh mi
an Tighearn, air gach àm:
Do ainm Iehobhah seiniùdh mi,
oir ‘s e a’s àirde th’ann.

Commentary

Shiggaion of David, which he sung unto Jehovah,
David, loaded with unjust calumny, calls upon God to be his advocate and defender, and commits his innocence to the Divine protection. In the first place, he protests that his conscience did notaccuse him of the wickedness laid to his charge. Secondly, he shows how greatly it concerns the glory of God that he should execute judgment against the ungodly. Thirdly, to inspire his mind with confidence, he seriously reflects upon the goodness and righteousness of God, and sets before him the divine promises. Lastly, as if he had obtained the desire of his heart, he derides the folly and the vain attempts of his enemies; or rather, depending upon the aid of God, he assures himself that all their endeavours against him shall turn to their own destruction. (Iain Calvin)