Gaelic Psalm 6

Submitted by Cailean on Fri, 12/09/2016 - 19:26

1 A THIGHEARN, ann ad chorruich mhòir
na cronuich mi gu garg;
Na dean mo smachdachadh gu geur,
an uair a lasas t’fhearg.
2 Dean tròcair orm, a Dhia nan gràs,
oir lag tha mi gun cheisd :
Dhia, slànuich mi a nis a’m’ fheum,
oir tha mo chnàmhan brist’.

3 Tha m’anam air a chràdh gu geur:
ach thusa, Dhè, cia fhad ?
4 Pill, fuasgail m’anam; agus fòir
le tròcair orm gu grad.
5 Oir ort, a Thighearna, ‘s a’ bhas,
cha chuimhnichear gun cheisd:
Cò bheir dhuit buidheachas ‘s an uaigh,
no bbeir ort luaidh am feasd ?

6 Le na’ osnaich tha mi sgith; ‘s an oidhch’
a’ cur mo leab’ air snàmh :
Le m’dheuraibh ra’uirigh uisgicheam
‘s an àm bu chòir dhomh tàmh.
7 Mo shùil a ta air t’àilneachadh
fa chùis mo bhròin gach tràth;
Is tha i dol gu h-aoìs, air son
m’ uil’ eascairde a ghnàth.

8 A luchd na h-aingidheachd gu lèir,
imichibh uam am fad:
Oir chuala Dia gu tròcaireach
àrd-ghuth mo chaoidh gun stad.
9, An athchuinge a chuir mi suas,
chuala Iehobhah i;
Is gabhaidh e gu toileach uam
an urnuigh a ni mi.

10 Air m’ eascairdibh gu robh air fad
nàir’ agus cùradh geur:
Is pilleadh iad air ais gu luath
le masladh mòr gu leir.

Commentary

God, acknowledges that he had provoked the Divine wrath by his sins, and, therefore, in order to obtain relief, he prays for forgiveness. At the same time, he regrets, that by being taken out of the world, he would be deprived of an opportunity of praising God. Then, having obtained confidence, he celebrates the grace of God, and directs his discourse to his enemies, who triumphed over his calamities. (Iain Calvin)