Gaelic Psalm 5

Submitted by Cailean on Fri, 12/09/2016 - 19:25

1 Do m’ bhriathraibh tabhair aire, Dhè,
is beachdaich air mo smuain.
2 Eisd guth mo ghlaoidh, mo Righ ‘s mo Dhia.
oir guidheam ort gu dian.
3 Mo ghuth do chluinnear leat, a Dhè,
air maduinn gach aoin là :
Gu moch do dheanam urnuigh riut,
is dearcam ort a ghnàth.

4 Cha tus’ am Dia le ‘m miann an t-olc;
is lochd cha chaidir thu:
5 Cha seas an t-amadan a’d’ làth’r;
‘s fuath leat luchd-uilc nach fìu.
6 Do sgriosar leat luchd-labhairt bhreug:
is gràin le Dia faraon
An duine fuileachdach, ‘s an ti
chum eealgaireachd a chlaon,

7 Ach mise, thig mi chum do theach,
thaobh meud do ghràsa caomh’:
Is ann ad eagal aoraidh mi,
m’aghaidh ri d’theampull naomh.
8 Fa chuis mo naimhde, treòraìch mi,
a’d’ cheartas naomh, a Dhè,
Is deansa romham, air gach ball,
do shlighe direach rèidh.

9 Oir cha-n ‘eil cinnt no ceart ‘n am beu1,
fior-aing’eachd annta ta;
An sgornan foagailt’ tha ruar uaigh,
le miodal teangaidh tlàth.
10 Le’n comhairlibh leig tuiteam dhoibh;
sgrios iad, a Dhè, ‘n an lochd:
‘N am peacaibh lionmhor fuadaich iad,
oir rinn iad ceannairc ort.

11 Ach aoibhneas air gach neach gu robh
ni barrant dhiot ‘n an airc:
Is deanadh iad buan ghairdeachas,
oir nì thu dhoibh cùl-taic’:
Biodh annad ait, le’n ionmhuìnn t’ainm,
12 oir beaunaichidh tu, Dhè,
Am firean: ni thu le do ghràs
a chuairteach’, mar le sgèith.

Commentary

David being grievously oppressed by the cruelty of his enemies, and apprehending still more mischief, earnestly beseeches God for help. And the more easily to obtain what he asks, after having, by the earnestness of his prayers, manifested the greatness of his grief, he first brings forward the intolerable malice of his enemies, showing how inconsistent it would be with the character of God, were they to be left unpunished. He next speaks of his own faith and patience, and even comfort; having no doubt whatever of a happy issue. Finally, he concludes, that when he shall be delivered, the benefits resulting from his deliverance would not be limited to himself, but would extend to all the godly. (Iain Calvin)