Gaelic Psalm 4

Submitted by Cailean on Fri, 12/09/2016 - 19:22

1 O THUSA Dhia ud m’ionracais,
èisd rium tràth èigheam riut;
‘S tu dh’fhuasgail orm ‘s mi ann an teinn;
fòir orm, is èisd mo scread.
2 Mo ghlòir cia fhad, a chlann nan daoin’,
gu nàire chaochl’eas sibh ?
A’ tabhairt gràìdh do dhìomhanas,
is leanas breugan ruibh ?

3 Biodh agaibh fios gu’n d’ ròghnuich Dia
dha fèin an duine naomh ;
‘N uair dh’èigheas mi,bheir e gu beachd
sàr-èisdeachd do mo ghlaodh.
4 Biodh eagal oirbh ‘s na deanaibh lochd:
labhraibh ri ‘ur cridh’ fèin,
Gu h-uaigneach air ‘ur leabaichibh
bibh tosdach mar an ceudn’.

5 Deadh ìobairt thaitneach thugaibh uaibh,
do’n ionracas a ghnàth ;
‘S ‘ur dòchas cuiribh ann au Dia,
ag earbsadh as gach là.
6 Ni maith co nochdas duinn a nis ?
tha mòran ac’ ag ràdh:
Ach dealradh glan do ghnùise, Dhè,
tog oirnne suas a ghnàth.

7 ‘S mò chuir thu dh’aoibhneas ann am chridh’,
no’n uair a’s lionmhoir’coirc,
No, aca sud, a’s saoibhre fion
a’ cinneachduinn gun airc.
8 An sith-shàimh luidhidh mi faraon,
is coidlidh mi le suain :
Oir’s tusa mhàin bheir dhomh, a Dhe,
fo dhìdean, còmhnuidh bhuan.

Commentary

After David in the beginning of the psalm has prayed to God to help him, he immediately turns his discourse to his enemies, and depending on the promise of God, triumphs over them as a conqueror. He, therefore, teaches us by his example, that as often as we are weighed down by adversity, or involved in very great distress, we ought to meditate upon the promises of God, in which the hope of salvation is held forth to us, so that defending ourselves by this shield, we may break through all the temptations which assail us. (Iain Calvin)