Gaelic Psalm 3

Submitted by Cailean on Fri, 12/09/2016 - 19:16

1 NACH lionmhor iad mo naimhde, Dhia
sìor-dhol am meud gach là ?
Is luchd mo thrioblaid iomadh iad,
ag èirigh rium a ghnàth.
2 Bi m’anam iomadh their nach ‘eil
aon fhurtachd aig an Dia:
3 Ach ‘s tu fear-togalach mo chinn,
mo ghlòir, is tu mo sgiath.

4 Air Dia do ghairm mì fèin le m’ ghuth,
dh’ èisd as a thulaich naoimh:
5 Luidh, choidil, agus mhosgeil mi,
chum Dia mi suas gu caomh.
6 Cha’-n eagal leam deich mìle sluagh,
ged chuairticheadh iad mi.
7 Mo Thighearn èirich suas gu luath,
is cuidich leam, a Dhè :

Mo naimhde bhuail thu air an gial ;
bhris fiacla fòs nan daoi.
8 ‘S le Dia an fhurtachd; air do shluagh
do bheannachd tha gun dìth.

Commentary

David, although driven from his kingdom, and pressed down with utter despair of relief from every earthly quarter, ceases not to call upon God, and supports himself from his promise against the greatest terrors, against the mockery and cruel assaults of his enemies; and, finally, against death itself, which then forced itself upon his consideration. In the end of the psalm, he congratulates himself and the whole Church on the happy issue of all. (Iain Calvin)