Grant Hymns

1. AM BIOBULL

Submitted by Cailean on Mon, 12/12/2016 - 11:17

Eisdibh rium-s' ars' am Biobull,
'S gheibh sibh eolas air firinn bhios buan,
'San aig na naoimh bhios mi priseil,
Ach bheir mi comhairlean dileas do'n t-sluagh,
'S e 'n Spiorad Naomh rinn an fhirinn,
Air mo chridhe a sgriobhadh gach uair;
Is chan atharraich ni dhe,
Ged theicheadh muir, agus tir, agus cuan.

Tha na h-Abstoil 's na fàidhean,
'S na h-uile firean a ghràdhaich an t-Uan,
Ag cur an seula gu bràth ris,
'S a' dearbhadh uile gu'n d'thàinig mi nnas.
'S gur mi lòchran an t-saoghail,

2. AONACHD AN SPIORAID

Submitted by Cailean on Mon, 12/12/2016 - 11:19

Tha m'inntinn tric a' smuaineach air,
'S chan fhaod mi a chur uam,
Gur tearc am measg chlann daoine iad,
Tha tabhairt gaoil do'n Uan ;
A Righ na Glòir dean caochladh oirnn,
'S ad naomhachd gabh dhinn truas,
Tha chuid is mò de'n t-saoghal so,
Mar chaoraich dol 'san uaigh.

'Se an teisteas bheir an fhirinn dhuinn,
'S a chi sinn anns gach àit',
Gur tearc an àireamh dhileas sin,
Chaidh fhirinneachadh le gràs ;
Tha iad gun Dia, gun dòchas,
Deanamh còrdaidh ris a' bhàs ;

3. LA A' BHREITHEANAIS

Submitted by Cailean on Mon, 12/12/2016 - 11:24

Eisd anaim neo-bhàsmhor,
Tha ni àraidh ri chluinntinn ;
Ma 's e 's nach creid thu 'na thràth e,
Bheir am bàs ann do chuimhn' e.
'S e sin, gu'n coinnich thu 'n t-Ard Righ,
Ann a làthair toirt cùnntais ;
'S chan fhaod thu choinneamh sin àicheadh
Ged chuir thu'n tràth-s' am beag suim i.

Tha aon latha air òrduch',
Anns an còmhlaich clann-daonna ;
Anns an coinnich sliochd Adhaimh ;
'S gach neach a dh'àitich an saoghal;
'S an dream a chreid ann a shlàinte,
Bheir a ghràs aiseag saor dhaibh,

4. BUACHAILLEAN ISRAEIL

Submitted by Cailean on Mon, 12/12/2016 - 11:25

‘S e thubhairt an t-Ard Bhuachaill, tha shuas an glòir
Dh’ fhàg mi mo chaoraich ann an saoghal nan deòir ;
Cheannaich mise gu daor iad, bha mo ghaol doibh cho mòr,
‘S mur bith' gu'n do rinn mi an saoradh cha d'fhaod iad bhi beo.

Nis gheibh iad an dùrachd mur diult iad dhomh gèill,
Gheibh iad buachaillean iùlmhor a stiuras an treud ;
Ni’m beathachadh an còmhnuidh le beo aran o neamh,
‘S dhoibh a theagaisgeas eòlas air òrduighean Dhè.

Aithnichidh sibhs' na buachaillean a fhuair dhe mo ghràs,

5. CALBHARI

Submitted by Cailean on Mon, 12/12/2016 - 11:27

'S tric mi smuaineach, 's mi m'aonar,
Gu bheil an saoghal so truagh ;
'S iomadh bròn tha ri fhaotainn,
Air an taobh so de'n uaigh ;
Feumaidh oighreachan nèimh,
A dhol trid dheuchainnean cruaidh ;
Mu'n ruig iad an oighreachd,
'S am bheil aoibhneas bith-bhuan.

Ach tha aon ni 'gan leònadh,
Gu bheil an còmhnuidh 's gach uair,
Mar bha Lot ann an Sòdom,
A' faicinn dò-bheairt an t-sluaigh ;
A' faicinn càirdean, 's luchd-eòlais,
Agus mòran cho truagh ;
'S gur e bhi toileach na feòla,

6. COIGRICH

Submitted by Cailean on Mon, 12/12/2016 - 11:29

O, is mithich dhuinn gluas'd,
Agus siubhal gu luath,
Cha bhi ar làithean ro bhuan fo'n ghrèin,
'S coigrich sinn is luchd cuairt,
'G iarraidh na dùthch' a tha shuas,
Tha ar dachaidh, 's ar duais air nèamh.

'S fàsach ulartach, truagh,
Anns am bheil sinn air chuairt,
Chan eil fois dhuinn no suaimhneas ann;
Ach tha ar sùilibh riut fèin,
Tha air neimhibh nan speur,
Thoir oirnn gu'n ruith sinn an rèis gu ceann.

'S ann air t-ainm bhitheas sinn luaidh,
'S ma bhitheas tu leinn bheir sinn buaidh,

7. AN DACHAIDH BHUAN

Submitted by Cailean on Mon, 12/12/2016 - 11:30

Air dhomh bhi sealltainn air saoghal truagh,
Chi mi caochladh tighinn air gach uair,
Chi mi daoine cur an cùil rium,
'S a' dol gu dlùth chum an Dachaidh Bhuain.

Tha sean is òg a' dol sios do'n uaigh,
Air lag 's air làidir tha'm bàs toirt buaidh ;
Nuair thig an t-àm dhaibh an saoghal fhàgail,
Ma's tinn no slàn iad, cha tàmh iad uair.

Ach 's rabhadh mòr sud do chàch de'n t-sluagh
'S is mithich dhomhs' gun chur fada uam ;
Tha rabhadh garbh ann bhi deas gu falbh as,
O'n tha'n tigh talmhaidh gu tighinn a nuas.

8. GARADH EDEIN

Submitted by Cailean on Mon, 12/12/2016 - 11:32

Nach truagh leibhse mar dh'èirich,
Image removed.An gàradh Edein do'n t-sluagh ;
Le cuilbheartan Shàtain,
Mheall Eubh' agus Adhamh,
Chum ùmlachd thoirt dhàsan,
An aghaidh Ard-Righ nan sluagh ;
'S thug sud dòruinn 's gach àit dhaibh,
'S fhuair am bàs orra buaidh.

Thug e'n naomhachd 's an glòir dhiubh,

9. EIFEACHD AM FUIL AN UAIN

Submitted by Cailean on Mon, 12/12/2016 - 11:34

O ! 'sann tha 'n èifeachd am fuil an Uain,
Chum ar n-eucearta ghlanadh uainn ;
Ach 's bochd an sgeul a ta nis ri leughadh,
Nach eil spèis dhi a rèir a luach.

Tha daoine gòrach air seòl na dhà,
Nach aill leo an dòchas a chur 'na bhàs ;
Thèid iad an dith le bhi dhiobhail eolais,
Air an fhuil chaidh dhòrtadh a chum ar slaint'.

‘S an dream thug spèis da cha dean iad uaill,
O’n 's e chaidh cheusadh an àit a shluaigh ;
ann diubh fèin a fhuair iad an rèite,
Ach leis an èifeachd bha 'm fuil an Uain.

10. GRADH M' FHIR-SAORAIDH

Submitted by Cailean on Mon, 12/12/2016 - 11:35

‘Se gràdh m' Fhir-saoraidh a bhitheas 'na chèol dhomh,
‘Sann air bu chòir dhomh bhi deanamh sgeul;
O’n 's e thug còir dhomh, le 'fhuil a dhòrtadh,
Air saorsa ghlòir-mhor a chloinne fèin :
'S e sud an t-òran a bheir dhomh sòlas,
Co fhad 's is beo mi sa chruinne-chè ;
‘S nuair theid mi dhachaidh, a gleann nan deoir so,
‘S e sud mo cheol anns an t-saoghal chèin.

Ged tha mi tàireil am measg mo chàirdibh,
Thaobh 's gur ann dhàsan a thug mi spèis ;
thubhairt Iob, Tha m' Fhear-saoraidh beo,